As Featured In

Now in 75 Countries

Licentievoorwaarden en -overeenkomst

GEBRUIKSVOORWAARDEN

EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op deze site, beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door The Piano Encyclopedia , Forgotten Dreams Corp., of haar dochterondernemingen hierin aangeduid als The Piano Encyclopedia , gaat u ermee akkoord niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, door te geven, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of te creëren afgeleide werken van dergelijke materialen of inhoud. Niettegenstaande het bovenstaande mag u één kopie van het materiaal of de inhoud op deze site afdrukken of downloaden op elke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen intact houdt. Systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van deze site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van De Piano Encyclopedie is verboden. Bovendien is het gebruik van de inhoud of materialen voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden verboden.

Zoals hierboven vermeld, is reproductie, kopiëren of herdistributie voor commerciële doeleinden van materialen of ontwerpelementen op deze site ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Piano Encyclopedie . Toestemming wordt alleen verleend als aan bepaalde beperkte criteria is voldaan. Voor informatie over het aanvragen van een dergelijke toestemming kunt u contact met ons opnemen via legal@pianoencyclopedia.com.

TOEKENNING VAN BEPERKTE LICENTIE DOOR DE GEBRUIKER

Door content op deze site te plaatsen of in te dienen, kun je:

1. Geef De Piano Encyclopedia en haar gelieerde ondernemingen en licentiehouders het recht om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, aan te passen, te distribueren, te distribueren, te verspreiden en te promoten in welke vorm dan ook, waar en voor welk doel dan ook; en...

2. Waarschuw en verklaart dat u alle rechten op de inhoud bezit of anderszins beheert en dat openbare plaatsing en gebruik van uw inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden of schenden.

PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op deze site op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Neem voor meer informatie contact met ons op via legal@pianoencyclopedia.com.

DISCLAIMER VAN GARANTIES

ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE (DE „INHOUD”) WORDEN GELEVERD „ZOALS HET IS” EN „ZOALS BESCHIKBAAR” VOOR UW GEBRUIK. DE INHOUD WORDT GELEVERD ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DE PIANO-ENCYCLOPEDIE , HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HAAR LICENTIEGEVERS GARANDEREN NIET DAT DE INHOUD IS NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT; DAT DEZE SITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD MOMENT OF LOCATIE; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS UITSLUITEND VOOR UW RISICO. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN DE PIANO-ENCYCLOPEDIE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS DE PIANO-ENCYCLOPEDIE IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

SCHADELOOSSTELLING

Op verzoek van De piano-encyclopedie stemt u ermee in om De Piano Encyclopedie en haar dochteronderneming en andere gelieerde bedrijven, en hun werknemers, contractanten, functionarissen en directeuren te verdedigen, te vrijwaren en te houden van alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief advocaatkosten, dat voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site. De Piano Encyclopedie behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op te nemen van alle zaken die anders zijn onderworpen aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zult samenwerken bij het beweren van alle beschikbare verdedigingen.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

De piano-encyclopedie Verweert niet dat materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en het is verboden om ze te openen vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Degenen die ervoor kiezen deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten.

KEUZE VAN RECHT EN FORUM

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, met uitzondering van de conflictregels van de wet. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze site alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in de staat Californië, en u stemt er verder mee in en onderwerpt u zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het aanpakken van een dergelijke vordering of vordering.

SCHEIDBAARHEID EN INTEGRATIE

Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en De piano-encyclopedie met betrekking tot deze site en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en De Piano Encyclopedie met betrekking tot deze site. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en blijven de resterende delen volledig van kracht en van kracht.

BEËINDIGING

De piano-encyclopedie behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot deze site geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Bereik al je muzikale dromen, begin vandaag met leren

Leer wat alle geweldige muzikanten weten, maar leraren vertellen het je nooit. Ga aan de slag met gratis lessen die je laten zien wat er nodig is om stap voor stap te kunnen improviseren, op het gehoor te kunnen spelen en muziek te componeren.

Bekijk Premium cursussen
| English | Arabic | Bengali | Dutch | Filipino | Japanese |